مقاله اثربخشی برنامه رایانه یار حافظه کاری بر بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه رایانه یار حافظه کاری بر بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنش اجرایی
مقاله برنامه رایانه یار حافظه کاری
مقاله دانش آموزان ناشنوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی کوهبنانی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی درآمدی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی با هدف تعیین اثربخشی برنامه رایانه یار حافظه کاری بر بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا انجام شد. ۱۸ دانش آموز پسر ناشنوا انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی ها به آزمون استروپ (استروپ، ۱۹۳۵)، آزمون عملکرد مداوم (رازولد، مرسکی، ساراسون، برنسوم، و بک، ۱۹۶۵)، نسخه رایانه ای برج لندن (موریس، احمد، استد، و تون، ۱۹۹۳)، و آزمون حافظه کاری کورنولدی (کورنولدی و وکیا، ۱۹۹۵)، پاسخ دادند. گروه آزمایش، برنامه رایانه یار حافظه کاری (بخاراییان، ۱۳۸۹) را در ۲۰ جلسه آموزشی ۴۵ دقیقه ای گذراندند. نتایج آزمون t نشان دادند نمره پس آزمون کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا به صورت معنادار تغییر یافته است. پیگیری پس از یک ماه حاکی از عدم تغییر میانگین کنش اجرایی در دانش آموزان ناشنوا بود. یافته ها این نکته را آشکار کردند که برنامه رایانه یار حافظه کاری در بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا موثر است.