مقاله اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی دانش آموزان با مشکلات ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی دانش آموزان با مشکلات ریاضی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین رایانه ای شناختی
مقاله حافظه فعال دیداری- فضایی
مقاله مشکلات ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندنیا علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی بر حافظه فعال دیداری-فضایی دانش آموزان با مشکلات ریاضی است. گروه نمونه در پژوهش حاضر ۲۴ دانش آموز مشغول به تحصیل در پایه های سوم و چهارم ابتدائی بودند که به صورت غیر تصادفی (نمونه گیری در دسترس) از مناطق ۱ و ۳ شهر تهران انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) تقسیم شدند. به منظور تشخیص اختلال ریاضی از آزمون تشخیصی ایران کی-مت و جهت کنترل هوش از مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکان (WISC-R) استفاده شد. پس از تشخیص مشکلات ریاضی گروه آزمایش طی ۲۵ جلسه ۵۰ تا ۶۰ دقیقه ای به مدت شش هفته در برنامه مداخله ای تحت عنوان brain ware safari شرکت کردند. عملکرد دانش آموزان در حافظه فعال در پیش آزمون و پس از ارائه مداخله، در پس آزمون با استفاده از مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان  (WMTB-C) مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که مداخله رایانه ای شناختی تاثیر معناداری بر روی ارتقای عملکرد حافظه فعال دانش آموزان با مشکلات ریاضی هم در نمره کل و هم در خرده مقیاس های آزمون (حافظه ماز ها، مکعب های رو به جلو و رو به عقب) داشته است.