مقاله اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد – فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد – فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه بهبود بخشی ارتباط
مقاله خانواده تک والدینی
مقاله رابطه والد – فرزندی
مقاله مادرهای سرپرست خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بهرام آبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زهراکار کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: صالحیان بروجردی حانیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فر محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر طرف ساختن مشکلات ارتباطی بین فرزندان و والد سرپرست در خانواده های تک والدینی یکی از اهداف اصلی برنامه های توانمندسازی خانوادگی و روان شناختی این دسته از خانواده ها است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد – فرزندی نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست بود.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل همه نوجوانان دختر ۱۴ تا ۱۸ ساله در خانواده های تک والدینی مادر سرپرست تحت پوشش یکی از موسسات خیریه شهر ری بود. از بین ۳۴ نوجوان داوطلب شرکت در تحقیق بر مبنای مقیاس رابطه والد – فرزندی فرم مادر – فرزند و مصاحبه بالینی، در نهایت ۱۸ نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (۹ نفر در گروه آزمایشی و ۹ نفر در گروه گواه). جایگزین شدند روی گروه آزمایش بر اساس برنامه بهبود بخشی ارتباط ۸ جلسه گروهی اجرا شد و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. تمام آزمودنی ها قبل و بعد از درمان، مقیاس رابطه والد – فرزندی فرم مادر – فرزند را تکمیل کردند.
یافته ها: نتایج آزمون t برای مقایسه گروه های مستقل و ضریب تاثیر کوهن نشان داد که برنامه بهبود بخشی ارتباط اثر معنی داری بر کیفیت رابطه والد – فرزندی داشت. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که برنامه بهبود بخشی ارتباط به طور اختصاصی تر باعث افزایش عاطفه مثبت و میزان ارتباط در گروه آزمایش شد و این تاثیر معنادار بود اما تاثیری بر مولفه های همانندسازی با مادر و عدم آزردگی / سردرگمی نقش نداشت.
نتیجه گیری: نتایج، اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط را بر بهبود رابطه والد – فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست تایید کرد.