مقاله اثربخشی برنامه آموزش مادران در میزان زورگویی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه آموزش مادران در میزان زورگویی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زورگویی
مقاله آموزش مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسید سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری شعله
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: پورسید سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش اثربخشی برنامه آموزش مادران در کاهش زورگویی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی بود. نوع پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان ابرکوه که در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ مشغول به تحصیل بودند. به منظور اجرای پژوهش پس از انجام جامعه سنجی و اجرای پرسشنامه روابط با همگنان (که بخشی از آن زورگویی کودکان را اندازه گیری می نماید)، ۲۰ نفر از کودکانی که بر اساس تحلیل نتایج جامعه سنجی و نمرات کسب شده در پرسشنامه روابط با همگنان، به عنوان زورگو طبقه بندی شده بودند به صورت تصادفی در دو گروه ۱۰ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مادران گروه آزمایش به مدت ۹ جلسه (در هر هفته یک جلسه) در برنامه آموزشی کاهش زورگویی قرار گرفتند، ولی گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. آزمودنی ها پس از ۴۵ روز، مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنی داری (۰٫۰۰۱>p) را در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل نشان داد. نتایج در مرحله پیگیری نیز تفاوت معنی داری (۰٫۰۰۱>p) را بین گروه آزمایش و کنترل نشان داد. با توجه به وجود تفاوت معنی دار بین گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون و در دوره پیگیری می توان گفت که برنامه آموزش والدین، به عنوان یک روش آموزشی موثر برای کاهش زورگویی در کودکان زورگو، قابلیت استفاده دارد. نتایج بر اساس بنیادهای نظری مورد تبیین قرار گرفته اند.