مقاله اثربخشی بازی های گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی ۶ تا ۷ ساله شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی بازی های گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی ۶ تا ۷ ساله شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های گروهی
مقاله مهارت اجتماعی
مقاله کودکان پیش دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی پور نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی های گروهی بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان دختر پیش دبستانی ۶ تا ۷ ساله شهر اصفهان انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع آزمایشی و حجم نمونه مورد نظر شامل ۲۰ دختر پیش دبستانی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند و گروه آزمایش به ۱۲ جلسه بازی پرداختند. ابزار پژوهش، چک لیست مهارت های اجتماعی بود و ارزیابی مداخله ای به صورت پیش آزمون – پس آزمون و تحلیل داده ها به کمک آزمون ANCOVA صورت گرفت.
یافته ها: مهارت های اجتماعی کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد، به طور معنی داری افزایش یافت.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بازی های گروهی می تواند به گونه ای موثر، مهارت های اجتماعی کودکان دختر پیش دبستانی را افزایش دهد.