مقاله اثربخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۳۴ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش علوم
مقاله بازی های آموزشی رایانه ای
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله نگرش به یادگیری درس علوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری هرندی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به یادگیری درس علوم در پایه چهارم ابتدایی شهر اراک بود. طرح پژوهش، طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و روش پژوهش، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس شهر اراک در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به تعداد ۱۸۳۶ نفر بود. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای، ۴۰ دانش آموز انتخاب و از این تعداد ۲۰ نفر در گروه آزمایش و ۲۰ نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. ۱۰ موضوع از درس علوم چهارم ابتدایی انتخاب و به صورت بازی های آموزشی رایانه ای تولید شد. گروه آزمایش، بازی های آموزشی رایانه ای را انجام دادند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از آزمون پیشرفت تحصیلی و مقیاس نگرش به یادگیری درس علوم استفاده شد. ضریب پایایی به دست آمده برای آزمون پیشرفت تحصیلی۰٫۸۰  و برای مقیاس نگرش به یادگیری درس علوم ۰٫۷۷ بود. جهت تحلیل داده ها تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که بازی های آموزشی رایانه ای را انجام دادند، به صورت معناداری پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری بالاتری نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیدند، داشتند (P<0.001). بنابراین استفاده از بازی های آموزشی رایانه ای در آموزش علوم توصیه می شود.