مقاله اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب و افسردگی کودکان دختر دارای اختلال اضطراب و افسردگی در دوره دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب و افسردگی کودکان دختر دارای اختلال اضطراب و افسردگی در دوره دبستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی درمانی
مقاله اختلال افسردگی
مقاله اختلال اضطراب
مقاله درمان کودک محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلی آزاد مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ محمدی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب و افسردگی کودکان دختر دارای اختلال اضطراب و افسردگی در دوره دبستان انجام گرفته است. طرح پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر دارای اختلال افسردگی و اضطراب مقطع دبستان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ بود. بمنظور انجام این پژوهش، ۳۰ دانش آموز با نشانگان افسردگی و ۳۰ دانش آموز با نشانگان اضطراب از بین این کودکان، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند (۱۵ دانش آموز دارای اضطراب در گروه آزمایشی اول، ۱۵ دانش آموز دارای اضطراب در گروه گواه اول، ۱۵ دانش آموز دارای افسردگی در گروه آزمایش دوم و ۱۵ دانش آموز دارای اختلال افسردگی در گروه گواه دوم). ابزارهای مورد استفاده عبارت از پرسش نامه افسردگی کودکان (CDI)، پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان(SCARED)  بود. مداخلات مربوط به بازی درمانی بر روی گروه های آزمایش به صورت جدا از هم انجام گرفت. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله بازی درمانی بر کاهش نشانه های افسردگی و اضطراب کودکان دارای اختلال افسردگی و اضطراب موثر بود. P<0.001 و P<0.001.