مقاله اثربخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر علایم اختلال نقص توجه بیش فعالی کودکان پیش دبستانی (۶ ساله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر علایم اختلال نقص توجه بیش فعالی کودکان پیش دبستانی (۶ ساله)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نقص توجه بیش فعالی
مقاله بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری
مقاله کنترل علایم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محب نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: امیری شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بهروش عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر کنترل علایم اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی پیش دبستانی انجام گرفته است.روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بوده است. جامعه آماری شامل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی که به مرکز درمانی بزرگمهر مراجعه کرده بودند با استفاده از نمونه گیری دردسترس ۳۰ کودک به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده،آزمون CSI-4 (اسپیرافکین و گادو، ۱۹۸۴)، فرم والد معلم و مقیاس ADHD rating scale IV فرم والدین می باشد. داده های بدست آمده از دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد که بر اساس ارزیابی فرم والد معلم، بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری، باعث کاهش معنادار علایم نقص توجه و بیش فعالی در آزمودنی های گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است (P<0.001).