مقاله اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر ارتقای مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی دچار نشانگان داون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر ارتقای مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی دچار نشانگان داون
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی درمانی عروسکی
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله نشانگان داون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرائی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادی جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین درجه اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی کودکان دچار نشانگان داون بود.
روش: روش مطالعه حاضر از نوع تک آزمودنی (ABA) و نمونه آماری شامل سه کودک پسر آموزش پذیر دچار نشانگان داون (یک آزمودنی از جلسه ششم از برنامه درمان خارج شد) بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و طی ۱۷ جلسه ۳۵ دقیقه ای آموزش مهارت های اجتماعی از طریق بازی درمانی عروسکی به آنان ارائه شد. هر یک از کودکان، پیش از آغاز، در حین و پس از پایان مداخله و پس از گذشت ۴۵ روز در مرحله پیگیری از طریق فهرست بازبینی محقق ساخته مهارت های اجتماعی، هشت بار توسط محقق و چهار بار توسط معلمین مورد مشاهده و ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج در یکی از آزمودنی ها، نشان دهنده افزایش مهارت های اجتماعی در طول مداخله و کاهش مهارت ها (بالاتر از خط پایه) در دوره پیگیری و نشان دهنده افزایش مهارت ها در طول مداخله و مرحله پیگیری، در آزمودنی دیگر بود.
نتیجه گیری: بر مبنای نتایج مطالعه حاضر استفاده از روش بازی درمانی عروسکی به عنوان شیوه ای مناسب جهت ارتقای کیفیت مهارت های اجتماعی کودکان دچار نشانگان داون در محیط های آموزشی پیشنهاد می شود.