مقاله اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی روان شناختی زنان دچار سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی روان شناختی زنان دچار سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امید درمانی
مقاله پریشانی
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کاشانی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زین العابدینی سیده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: زین العابدینی سیده نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تعیین میزان اثر بخشی امید درمانی گروهی بر کاهش پریشانی زنان دچار سرطان پستان بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه و جامعه آماری زنان دچار سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش در سال ۱۳۹۲ بود. از میان آنها ۳۰ نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش آزمون پریشانی کی ۱۰ کسلر، پارکر، کوپ، اپستاین، گرورر و همکاران (۲۰۰۲) بود که در مورد هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و ۳ ماه بعد در مرحله پیگیری و برنامه امید درمانی طی ۸ جلسه، هر جلسه ۹۰ دقیقه، هفتهای یکبار درمورد گروه آزمایش اجرا و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد امید درمانی گروهی پریشانی زنان دچار سرطان پستان را کاهش داده و این تاثیر پس از ۳ ماه در مرحله پیگیری پایدار مانده است. نتیجه گیری: چون راهبردهای گروه درمانی مبتنی بر امید سبب کاهش پریشانی زنان دچار سرطان پستان میشود، بنابراین می توان از این روش در مراکز آنکولوژی به عنوان درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی سود جست.