مقاله اثربخشی الگوی خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت بر ساختار تعاملات خانواده های دارای فرزند وابسته به مواد و پیشگیری از عود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی الگوی خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت بر ساختار تعاملات خانواده های دارای فرزند وابسته به مواد و پیشگیری از عود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت
مقاله کارکرد خانواده
مقاله وابستگی به مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفلوی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی نژاد شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: فلسفی نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درمان مبتنی بر خانواده در سومصرف مواد، طی سه دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و مطالعات متعددی، سودمندی این مداخلات را نشان داده است. از جمله این مداخلات، مدل خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت، در تغییر تعاملات خانواده های دارای فرزند وابسته به مواد و پیشگیری از عود بود. بدین منظور، ۴۵ نفر از مراجعه کنندگان مرد مراکز درمان سرپایی اعتیاد در مناطق غرب و شرق تهران که با خانواده اصلی خود زندگی می کردند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و از نظر حل مساله، ارتباط، نقش، پاسخدهی عاطفی، درگیری عاطفی و کنترل رفتار مورد آزمون قرار گرفتند. سپس، آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت، گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و درمان نگهدارنده با متادون کاربندی و هفته ای یک جلسه و به مدت ۱۴ جلسه ۶۰ دقیقه ای، تحت درمان قرار گرفتند. گروه ها پس از مداخله و ۲ ماه بعد از خاتمه درمان مجدد از نظر متغیرهای مورد پژوهش، ارزیابی شدند. نتیجه تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که میانگین نمرات کارکرد خانواده در گروه ها تفاوت معناداری دارد. همچنین، تحلیل ها نشان داد که الگوی خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت در بهبود ابعاد کارکرد کلی، ارتباط، حل مساله، کنترل و نیز کاهش میزان عود اثربخش بوده است.