مقاله اثربخشی افزودن اسیدفولیک به والپروات سدیم در درمان مانیای حاد، کارآزمایی بالینی دوسویه کور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۹۸ تا ۴۰۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی افزودن اسیدفولیک به والپروات سدیم در درمان مانیای حاد، کارآزمایی بالینی دوسویه کور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال دوقطبی
مقاله اسید فولیک
مقاله سدیم والپروات
مقاله مانیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی راهله
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی اندیشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقاومت درمانی در مانیای حاد شایع است و نقش درمان های تقویتی شامل فاکتورهای تغذیه ای و ویتامین ها همیشه مورد توجه بوده است. هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر افزودن فولیک اسید به سدیم والپروات در درمان مانیای حاد بود.
روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد و در سال ۱۳۹۰ انجام گرفته و در سایت کارآزمایی های بالینی ایران به شماره IRCT201112188106N1 ثبت شده است. به ۲۹ بیمار مانیک، علاوه بر سدیم والپروات، به صورت تصادفی در دو گروه فولیک اسید و دارونما داده شد. در خط پایه و پایان هفته های سوم و ششم، شدت مانیا با آزمون مانیای یونگ (YMRS) و بهبود شناختی با آزمون کوتاه وضعیت روانی (MMSE) ارزیابی شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و تی دانشجویی تحلیل گردیدند.
نتایج: میانگین نمرات YMRS در خط پایه در گروه فولیک اسید۲۲±۲٫۴۴ و در گروه پلاسبو۲۱٫۱۴±۱٫۹۵ محاسبه گردیدکه این میانگین در پایان هفته های سوم و ششم در گروه فولیک اسید۸٫۲۶±۴٫۸۶ و۳٫۱۳±۱٫۶۴ و در گروه پلاسبو۱۴٫۱۴±۴٫۳۱ و ۱۳±۵٫۲۱ بود. کاهش میانگین نمرات YMRS در گروه فولیک اسید نسبت به دارونما پس از پایان هفته سوم (p=0.005)و ششم(p<0.001) ، معنی دار اما تغییرات میانگین نمرات MMSE پس از پایان هفته سوم p=0.068و ششم p=0.068معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه، درمان کمکی با اسید فولیک در کنار درمان اصلی با سدیم والپروات، در بهبود علایم دوره مانیای حاد اختلال دوقطبی حداقل تا پایان هفته ششم درمان موثر است.