مقاله اثربخشی آموزش گروهی مهارت های شناختی رفتاری بر کاهش ترس از صحبت کردن در جمع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش گروهی مهارت های شناختی رفتاری بر کاهش ترس از صحبت کردن در جمع
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های شناختی رفتاری
مقاله آموزش گروهی
مقاله ترس از صحبت کردن در جمع
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی رحم خدا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های شناختی رفتاری بر کاهش ترس از صحبت کردن در جمع انجام شده است. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. آزمودنی ها پس از انجام مصاحبه بالینی ساخت یافته بر اساس راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی ویرایش چهارم، توسط روان شناس بالینی و اجرای مقیاس خودگزارش دهی بال (۱۹۹۶) درباره اعتماد به نفس به عنوان یک سخنران و پرسشنامه محرک پاسخ اضطراب سخنرانی اندلر (۱۹۶۲) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. بعد از اتمام دوره ۱۲ جلسه ای آموزش گروهی مهارت های شناختی رفتاری، به منظور سنجش متغیر وابسته، مجددا آزمون های ذکر شده، در هر دو گروه اجرا شد. داده های به دست آمده با تحلیل کوواریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج، حاکی از اثربخشی این آموزش ها در کاهش اضطراب صحبت کردن در جمع و افزایش اعتماد به نفس بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که متخصصان بالینی و روان درمان گران می توانند برای درمان اضطراب صحبت کردن در حضور جمع، از آموزش مهارت های شناختی رفتاری به شیوه گروهی، استفاده کنند.