مقاله اثربخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی بر میزان توانایی و مشکلات رفتاری دختران نوجوان شاهد و ایثارگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۸۶ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی بر میزان توانایی و مشکلات رفتاری دختران نوجوان شاهد و ایثارگر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت های اجتماعی
مقاله توانایی
مقاله مشکلات رفتاری
مقاله فرزندان دختر خانواده های شاهد و ایثارگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی ماهگل
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر میزان توانایی و مشکلات رفتاری فرزندان نوجوان دختر شاهد و ایثارگر شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و جامعه آماری دربرگیرنده فرزندان شاهد و ایثارگر ۱۶۱۳ ساله شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. بدین ترتیب که از نواحی پنجگانه آموزش و پرورش، ناحیه پنج و از ۲۶ دبیرستان دخترانه این ناحیه ۲۶ فرزند شاهد و ایثارگر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه توانایی ها و مشکلات SDQ بود. یافته ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و با نرم افزارSPSS16 تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری (پس از ۴ ماه) به ترتیب میانگین نمرات توانایی در گروه آزمایش به شکل معناداری بیش از گروه گواه (p>0.021) و (p>0.003) میانگین نمرات مشکلات رفتاری در گروه آزمایش به شکل معناداری کمتر از گروه گواه می باشد (p>0.001) و (p>0.004) این پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود میزان توانایی و کاهش مشکلات فرزندان دختران نوجوان شاهد و ایثارگر بوده است.