مقاله اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگری
مقاله دختر
مقاله موسسه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرانزابی احد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ایانجام گرفته است. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش ازمون و پس ازمون است. جامعه آماری ۳۵ نفر از نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز می باشد (۹۳-۱۳۹۲) که به صورت تصادفی۱۲ نفر در گروه آزمایش و ۱۲ نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری قرار گرفتند. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون پرخاشگری به عمل آمد و بعد از تعدیل داده های پیش و پس آزمون با استفاده از آزمون تی تست مستقل مورد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار پرخاشگری فیزیکی، کلامی و خشم نوجوانان بود.نتیجه اینکه آموزش می تواند بر تغییر مشکلات رفتاری از جمله پرخاشگری تاثیر داشته باشد.