مقاله اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری عزت نفس بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان نوجوانان مضطرب اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۲۶ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری عزت نفس بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان نوجوانان مضطرب اجتماعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عزت نفس
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوندعموزاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عقیلی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وندعموزاده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری عزت نفس بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی پایه های دوم و سوم دبیرستانی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بود. این پژوهش از نوع آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است که ۲۴۰ دانش آموز پسر با نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و پس از اجرای اولیه سیاهه هراس اجتماعی، ۳۰ نفر که دارای بالاترین نمره بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (۱۵ پسر) و گواه (۱۵ پسر) قرار گرفتند. سیاهه هراس اجتماعی (SPIN) (کانور و همکاران، ۲۰۰۰) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) (گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹) در پیش آزمون در مورد همه شرکت کنندگان اجرا شد. آموزش گروهی شناختی رفتاری عزت نفس در ۱۳ جلسه یک و نیم ساعته، هفته ای دو بار به گروه آزمایشی آموزش داده شد. تحلیل آماری نشان داد، میانگین نمرات گروه آزمایش در اضطراب اجتماعی پس از دریافت آموزش گروهی عزت نفس، در مقایسه با میانگین نمرات پیش آزمون و در مقایسه با گروه گواه، کاهش معناداری داشته است (P<0.001). همچنین، آزمون من ویتنی تفاوت میانگین رتبه های دو گروه را در همه زیرمقیاس های سلامت روان بجز نشانه های جسمانی را در پس آزمون معنی دار نشان داد (P<0.05). یافته های این مطالعه نشان داد که آموزش گروهی شناختی رفتاری عزت نفس می تواند به عنوان روشی معنی دار و موثر برای افزایش سلامت روان و کاهش اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شود.