مقاله اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی زناشویی (سبک اولسون) بر افزایش رضامندی زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی زناشویی (سبک اولسون) بر افزایش رضامندی زنان متاهل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضامندی زناشوئی زنان
مقاله آموزش گروهی
مقاله غنی سازی زناشوئی
مقاله عدم مشارکت شوهران در برنامه ارتقا روابط زناشوئی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مقدم کبری
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع گروه های نا معادل با گروه شاهد و پیش-پس آزمون با هدف تعیین اثر بخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی روابط زناشوئی به شیوه اولسون بر رضامندی زناشوئی زنانی که شوهرانشان در برنامه ارتقا روابط زناشوئی شرکت نداشتند، طراحی و اجرا شد. به این منظور با روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه آماری زنان متاهل مراجعه کننده به یکی از خانه های سلامت شهرداری منطقه ۶ تهران که در زمان انجام این مطالعه پرونده شکایت از همسر یا تقاضای طلاق در دادگاه خانواده نداشته، بصورت تمام وقت در بیرون از منزل شاغل نبوده وحداقل یک فرزند داشتند، ۴۰ داوطلب انتخاب و با روش غیر تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی در ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای آموزش غنی سازی رابطه زناشوئی به شیوه اولسون (اولسون و اولسون، ۱۹۹۹) شرکت کرده و گروه شاهد به عنوان فهرست انتظار، هیچ مداخله سازمان یافته ای دریافت نکردند. به منظور سنجش متغیر وابسته از فرم ۴۰ سوالی مقیاس انریچ ( بهمنی، عسگری، ۱۳۸۵) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 برای محاسبه فراوانی، میانگین، تحلیل واریانس، آزمون لوین و تحلیل کواریانس پردازش شد.
نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که میانگین رضامندی کلی زناشویی زنان در گروه آزمایش بیشتر از گواه و تفاوت ها به لحاظ آماری در سطح احتمال ۱ درصد (
P<%1) معنادار است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش غنی سازی روابط زناشوئی به سبک اولسون حتی وقتی شوهران در برنامه آموزشی مشارکت ندارند نیز می تواند باعث افزایش رضامندی کلی زناشوئی زنان شود.