مقاله اثربخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی مردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۳۲ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی مردان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش گروهی
مقاله انسانگرایی
مقاله باورهای ارتباطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: علامه سیدفرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی مردان در سال ۱۳۹۱ انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به صورت طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. نمونه پژوهش از میان ۱۱۴ متقاضی شرکت در آموزش گروهی به صورت تصادفی انتخاب و در ۳ گروه قرار داده شدند. گروه اول شامل ۳۰ نفر از شوهرانی که همراه با همسر خود در آموزش گروهی شرکت کرده بودند، گروه دوم شامل ۳۰ نفر از شوهرانی که بدون حضور همسر خود در آموزش گروهی شرکت کرده بودند و گروه سوم شامل ۳۰ شوهر به عنوان گروه کنترل بودند. در ابتدا، سیاهه باورهای ارتباطی (RBI) (ایدلسون و اپشتاین، ۱۹۸۲) را همه افراد به عنوان پیش آزمون تکمیل کردند. گروههای آزمایش تحت ۱۰ جلسه آموزش گروهی انسانگرایی قرار گرفتند و سپس در مرحله پس آزمون با RBI آزمون شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که پس از آموزش گروهی انسانگرایی به گروههای آزمایشی در باورهای ارتباطی کلی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش شوهرانی که به تنهایی شرکت کرده بودند با گروه کنترل و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش شوهرانی که به تنهایی شرکت کرده بودند تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.01) و میانگین گروه کنترل از میانگین گروههای آزمایش بیشتر بود. رویکرد انسانگرایی روش مناسبی جهت بهبود باورهای ارتباطی است. این روش از مناسب ترین روش ها برای بهبود روابط زوجین و کاهش روابط مخرب در خانواده می باشد.