مقاله اثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیش گیری از گرایش دانش آموزان به سوءاستفاده از مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیش گیری از گرایش دانش آموزان به سوءاستفاده از مواد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله اعتیاد
مقاله سوءاستفاده از مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی درپیشگیری ازگرایش دانش-آموزان به سوءاستفاده از مواد مخدر می باشد. روش: روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس-آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری را دختران پیش دانشگاهی شهر اردبیل بود که از میان آن ها ابتدا ۲۴۰ دانش آموز به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند سپس از بین آن ها ۶۰ نفر با گرایش بالا به مواد انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش به طور منظم به مدت ۳ هفته در طی ۴ جلسه در دوره آموزش هوش هیجانی حضور یافتند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس پذیرش اعتیاد و استعداد اعتیاد استفاده شد. یافته ها: نتایج حکایت از اثربخشی معنادار آموزش هوش هیجانی داشت. نتیجه گیری: هوش هیجانی و ارتقا آن می تواند در پیشگیری از گرایش افراد به سوء استفاده از موادتاثیر گذار باشد.