مقاله اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش هوش هیجانی
مقاله آمادگی اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی راد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر یداله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. این پژوهش بصورت آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه  آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. نمونه  پژوهش شامل ۳۰ نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و از بین ۶۰۰ نفر نمونه اولیه انتخاب شدند. این ۳۰ نفر بصورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل) گمارده شدند. گروه آزمایش پس از ۸ جلسه آموزشی (۹۰ دقیقه ای و ۲ جلسه در هفته) و گروه کنترل بدون مداخله، همزمان با گروه آزمایش پس آزمون را تکمیل کردند. ابزار اصلی پژوهش، مقیاس آمادگی اعتیاد بود. آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش هوش هیجانی باعث کاهش آمادگی اعتیاد دانشجویان پسر گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. در نتیجه از آموزش هوش هیجانی می توان به عنوان مداخله ای موثر برای پیشگیری از اعتیاد در مورد افرادی که آمادگی اعتیاد دارند استفاده کرد.