مقاله اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروفیدبک
مقاله زمان واکنش
مقاله توجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی آل آقا فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرایندهای شناختی، از جمله توجه و زمان واکنش، نقش عمده ای در زمینه های مختلف عملکردی دارند. یکی از روش های مورد استفاده روان شناسان برای افزایش تمرکز و توجه و تغییر در زمان واکنش، آموزش نوروفیدبک است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر توجه و زمان واکنش بازیکنان مبتدی تنیس روی میز بود. بدین منظور طی یک طرح نیمه آزمایش با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، ۳۶ داوطلب به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش (نوروفیدبک واقعی)، پلاسیبو (نوروفیدبک ساختگی) و کنترل کاربندی شدند. گروه ها، ابتدا و انتهای پژوهش از نظر و میزان توجه و زمان واکنش، ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش نوروفیدبک بر کاهش زمان واکنش موثر است ولی بر میزان توجه، تاثیری ندارد. بنابراین به نظر می رسد که آموزش نوروفیدبک می تواند در عملکرد شناختی به خصوص در کاهش زمان واکنش موثر باشد.