مقاله اثربخشی آموزش مهارت های پرسشگری و توضیح به معلمان بر خلاقیت دانش آموزان دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های پرسشگری و توضیح به معلمان بر خلاقیت دانش آموزان دوره متوسطه
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های پرسشگری
مقاله مهارت های توضیح دادن
مقاله خلاقیت
مقاله آموزش معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: دیناروند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: کیفیت افزایی در عرصه یادگیری و تدریس از گذرگاه های بسیاری عبور می کند. در این میان نقش و جایگاه معلمان بی بدیل و مهم تر است و پرسش ها و توضیح هایی که آنان هر روز در کلاس های درس مطرح می کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
هدف: این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش مهارت های پرسشگری و توضیح دادن به معلمان بر خلاقیت دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران پرداخته است.
روش: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ در شهر تهران است. از این جامعه ۶۰۰ نفر دانش آموز سال اول دبیرستان از منطقه ۳ آموزش و پرورش با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بصورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین ۲۰ نفر از معلمان همان کلاس ها، که درس های ریاضیات، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، عربی و علوم زیستی و بهداشت را تدریس می کردند، بصورت تصادفی انتخاب شدند (در هر درس ۴ معلم). معلمان انتخابی به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. معلمان گروه آزمایشی نخست، دوره مهارت های پرسشگری، معلمان گروه آزمایشی دوم دوره مهارت های توضیح دادن، معلمان گروه آزمایشی سوم دوره مهارت های پرسشگری و توضیح دادن را به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند و معلمان گروه کنترل در هیچ کدام از این دوره ها شرکت نداشتند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) استفاده شد. داده ها با روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ها: دانش آموزان هر چهار گروه از نظر خلاقیت و زیر مقیاس های آن با توجه به نمره های پیش آزمون همگن بودند. نتایج نشان داد که آموزش توام مهارت های پرسشگری و توضیح دادن به معلمان باعث افزایش ۱۲ درصدی خلاقیت دانش آموزان شده است. آموزش مهارت های پرسشگری و توضیح دادن به معلمان بیشترین تاثیر را بر افزایش مولفه بسط (۱۷٫۷ درصد) و پس از آن بر مولفه های انعطاف پذیری (۳٫۶ درصد)، ابتکار (۲٫۷ درصد) و سیالی (۲٫۴۷ درصد) داشته است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مهارت های پرسشگری و توضیح دادن، این مهارت ها بایستی در واحدهای درسی و دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.