مقاله اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش تنیدگی بیماران مبتلا به صرع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش تنیدگی بیماران مبتلا به صرع
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت های مقابله
مقاله مقابله درمانگری
مقاله تنش
مقاله صرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مامن پوش مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آقایوسفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی امراله
جناب آقای / سرکار خانم: میرمهدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: صرع از فراگیرترین اختلالات مغزی است که در جوامع مختلف بین نیم تا یک درصد افراد جامعه را مبتلا می سازد. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله (مقابله درمان گری) بر کاهش تنیدگی بیماران مبتلا به صرع بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. آزمودنی ها شامل ۶۰ نفر از مصروعین عضو انجمن صرع استان اصفهان، در شش ماه دوم سال ۱۳۸۹ بودند که به صورت تصادفی از لیست اسامی اعضای انجمن صرع استان اصفهان انتخاب شده و در دو گروه ۳۰ نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس، برنامه آموزش و تمرین آموزش مقابله با استرس در هشت هفته دو ساعته اجرا شد. پیش و پس از اجرای آموزش و تمرین، پرسشنامه مقابله لازاروس – فولکمن، مقیاس افسردگی، استرس و اضطراب وDepression, Anxiety, Stress Scale (DASS)  تکمیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که ۶۰ درصد افراد گروه آزمایش و ۵۳٫۳ درصد افراد گروه کنترل زن بوده اند. بیشتر پاسخ گویان در گروه آزمایش (۳۶٫۷ درصد) در محدوده سنی ۲۴ – ۱۸ سال و در گروه کنترل ۳۰ درصد افراد در محدوده سنی ۲۴-۱۸ سال بوده اند. یافته ها نشان داد آموزش مهارت های مقابله با استرس بر کاهش تنیدگی افراد مصروع موثر است
(P<0.01). هم چنین، مهارت آموزی مقابله با استرس بر نمرات همه خرده مقیاس های راه های مقابله ای به جز دوری جویی، خویشتن داری، و مسوولیت پذیری موثر بوده است (P<0.01).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آموزش مهارت شیوه های مقابله به عنوان یک روش درمانی می تواند در طرح درمانی این بیماران ادغام شود.