مقاله اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت زمان
مقاله اهمال کاری
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبحی قراملکی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجلو نادر
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای شامل ۷۰ دانش آموز به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین تمامی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان تبریز انتخاب و سپس به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (n=35) و کنترل (n=35) قرار گرفتند. در مرحله بعد، ابتدا پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (پیش آزمون) در هر دوگروه (آزمایش و کنترل) اجرا شد. سپس گروه آزمایش در طی ۱۰ جلسه ۲ ساعته تحت آموزش مهارت های مدیریت زمان قرار گرفتند. پس از اتمام جلسات پرسشنامه اهمال کاری (پس آزمون) دوباره در هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل آنووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش مهارت های مدیریت زمان، اهمال کاری را در دانش آموزان کاهش می دهد. می توان نتیجه گرفت که اغلب دانش آموزان در طول سال تحصیلی برنامه مدونی برای مدیریت زمان مطالعه خود ندارند و این باعث پسرفت و شکست در عملکرد تحصیلی شده و منجر به کاهش در احساس خودکارآمدی و گرایش دانش آموزان به طرف اهمال کاری می شود. بنابراین لازم است تا آموزش مدیریت زمان با تاکید بیشتری انجام گیرد تا باعث نهادینه شدن مدیریت زمان در آنها شود.