مقاله اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر اضطراب اجتماعی و مهارت خودنظم دهی خشم در پسران مضطرب اجتماعی دبیرستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۷۴ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر اضطراب اجتماعی و مهارت خودنظم دهی خشم در پسران مضطرب اجتماعی دبیرستانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مدیریت خشم
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله مهارت های خودنظم بخشی خشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوندعموزاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وندعموزاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوندعموزاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قدم پور مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر اضطراب اجتماعی و مهارت های خودنظم دهی خشم در پسران مضطرب اجتماعی شهرستان دره شهر اجرا شد. روش تحقیق، شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان پسر سال اول و دوم دبیرستانی (۵۲۷ نفر) در سال تحصیلی 90-1389 بودند. مطالعه حاضر بر روی ۳۲ نفر از دانش آموزان که نمره آنان در آزمون سیاهه فوبیای اجتماعی (SPIN) بیشتر از دیگران بود، اجرا شد. نمونه با توجه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار پژوهش سیاهه فوبیای اجتماعی (کانور و همکاران، ۲۰۰۰) و پرسشنامه صفت حالت بیان خشم (اسپیلبرگر، ۱۹۹۹) برای دو گروه به صورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید. برنامه آموزش مدیریت خشم در ده جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت هفتگی برگروه آزمایش اعمال گردید. نتایج نشان داد، اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه گواه، به طور معناداری کاهش، ولی مهارت های خود نظم دهی خشم به طور معناداری افزایش یافته است (P<0.05). همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت خشم، مهارت های خودنظم بخشی خشم را افزایش، ولی اضطراب اجتماعی را کاهش می دهد.