مقاله اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علایم افسردگی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علایم افسردگی دانش آموزان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله علایم افسردگی
مقاله آموزش
مقاله روابط بین فردی
مقاله مهارت ها
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزمانی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: آزور فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در کاهش علایم افسردگی در پژوهش های زیادی بررسی شده است. با این وجود مطالعه کافی در ایران انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علایم افسردگی دانش آموزان شهر پیرانشهر انجام شد.
مواد و روش ها: از بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر پیرانشهر تعداد ۶۲ دانش آموز، که نمره افسردگی آن ها در آزمون افسردگی کودکان در دامنه (۱۴۰-۹۶) قرار داشت، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایشی ۱۲ جلسه آموزش مهارت های زندگی را به صورت گروهی دریافت کردند، اما گروه شاهد در این جلسات شرکت نکردند. دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه افسردگی کودکان (CDS یا Children’s depression scale) را تکمیل نمودند.
یافته ها: تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علایم افسردگی کلی دانش آموزان موثر است و همچنین این آموزش به طور موثری مشکلات اجتماعی، اشتغال ذهنی با بیماری خود و مرگ را کاهش داد، اما در کاهش مشکلات عاطفی، احساس گناه و افزایش عزت نفس و خوشی و لذت دانش آموزان اثر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی به منظور تامین سلامت روان و کاهش علایم افسردگی مورد تاکید قرار می گیرد.