مقاله اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله خودتوانمندسازی اجتماعی
مقاله اختلال ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدرضای تجریشی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل آبکنار سیده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی بود.
روش: از جامعه آماری دانش آموزان پسر ۱۳ تا ۱۵ ساله با اختلال ریاضی که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ در مراکز اختلال یادگیری شهرستان های تهران مشغول به تحصیل بودند، ۴۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و در یکی از ۲ گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در ۹ جلسه ۵۰ دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) در زمینه مهارت های زندگی آموزش دریافت کرد؛ ولی گروه کنترل در این جلسات شرکت نکردند. تمامی آزمودنی ها پیش و پس از مداخله آموزشی، پرسشنامه خودتوانمندسازی اجتماعی را تکمیل کردند. داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مهارت های زندگی اثر معناداری بر خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان با اختلال ریاضی دارد. همچنین نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنادار آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی در دانش آموزان با اختلال ریاضی بود.
نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی می تواند خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی را بهبود بخشد.