مقاله اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خرده مقیاس های کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خرده مقیاس های کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله دیابت
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرنیا ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: حق رنجبر فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده تقوایی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی جاوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سطح کیفیت زندگی بیماران دیابتی صورت گرفته است. در این مطالعه شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه به کار رفته است.جامعه آماری پژوهش عبارت است از بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای فردیس کرج. نمونه ها شامل بیماران دیابتی ۴۰ تا ۶۵ سال بوده که با داشتن سایر شرایط ورود به پژوهش، انتخاب شدند. نمونه ها، با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی بود. ابتدا پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد، سپس، گروه آزمایش طی ۸ جلسه ۵/۱ ساعتی در طول۲ ماه، مهارت های زندگی را آموزش دیدند. سپس از هر گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون آماری مجذور کای و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن اند که گروه آزمایش در پس آزمون، افزایش معناداری در نمرات سطح کیفیت زندگی به ویژه در ابعاد سرزندگی، عملکرد اجتماعی، سلامت روانی و سلامت عمومی، دارد (p=0.000)، ولی گروه کنترل، افزایش معناداری در نمرات متغیر های یاد شده نداشت (p>0.05). در کل به نظر می رسد که آموزش راه مناسبی برای کاهش عوارض دیابت و افزایش سطح کیفیت زندگی در مبتلایان است و در مقایسه با دیگر اقدامات بهداشتی درمانی هزینه کمتری در بردارد و از بروز عوارض دیابت جلوگیری می کند.