مقاله اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: زهراکار کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از بین کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر درسال تحصیلی ۹۱-۹۰، ۳۰ دانشجو که در ارزیابی کیفیت زندگی کمترین نمره را در پرسشنامه فرم کوتاه زمینه یابی سلامت (SF-36، واروشربن، ۱۹۹۲ نقل از منتظری، گشتاسبی و وحدانی نیا، ۱۳۸۴) به دست آورده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری (گواه و آزمایش) جایگزین شدند. جلسه های آموزش گروهی مهارت های زندگی به مدت ۹ جلسه ۱٫۵ ساعته به صورت هفتگی اجرا شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان دادند که برنامه آموزش مهارت های زندگی توانسته است سلامت روانی و جسمانی دانشجویان را به طور معناداری افزایش دهد. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت آموزش مهارت های زندگی در بهبود کیفیت زندگی دانشجویان اثرگذار است.