مقاله اثربخشی آموزش مهارت های حل مساله و مدیریت خشم بر کاهش افسردگی در زندانیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های حل مساله و مدیریت خشم بر کاهش افسردگی در زندانیان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت حل مساله
مقاله مهارت مدیریت خشم
مقاله افسردگی
مقاله زندانیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حدود ۹ میلیون نفر در سراسر جهان در مراکز مجازات کیفری زندانی هستند. تقریبا همه آنها حالات افسردگی یا نشانه های استرس را تجربه می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مساله و مدیریت خشم بر افسردگی در زندانیان مقیم زندان مرکزی شیراز در سال ۱۳۹۱ بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زندانیان مرد با جرم سرقت بودند. از بین زندانیان مذکور ۳۰ نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (در هر گروه ۱۵ نفر). داده ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک در سه مرحله پیش آزمون (قبل از شروع جلسات آموزش)، پس آزمون (پس از جلسات آموزش) و آزمون پیگیری (یک ماه پس از پایان جلسات آموزش) جمعآوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات افسردگی در پیش آزمون به ترتیب در دو گروه آزمایش و کنترل ۲۸٫۶۰، ۲۹٫۴۶ و در پس آزمون ۱۷٫۷۳، ۲۶٫۱۳ و در آزمون پیگیری ۱۶٫۰۶ و ۲۵٫۴۰ بود. نتایج مطالعه نشان داد که در مرحله پیش آزمون بین دو گروه از نظر افسردگی تفاوت معنی داری وجود نداشت. این در حالی بود که که دو گروه از نظر میانگین نمره افسردگی در پس آزمون (F=5.97 ,P=0.02) آزمون پیگیری (F=5.70 ,P=0.02) تفاوت معنی داری داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد آموزش مهارت های حل مساله و مدیریت خشم موجب بهبود علائم افسردگی در زندانیان شد. لذا پیشنهاد می گردد به منظور پیشگیری و کاهش علائم افسردگی در زندانیان آموزش مهارت های حل مساله و مدیریت خشم مورد توجه قرار گیرد.