مقاله اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های تنظیم خلق
مقاله خودپنداره
مقاله کفایت اجتماعی
مقاله دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده سوگند
جناب آقای / سرکار خانم: تازیکی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: دلگشاد ئاکو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایت اجتماعی دانش آموزان ناتوان یادگیری انجام شد. بدین منظور با استفاده از طرح آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل از بین دانش آموزان ناتوان یادگیری شهر تهران و نمونه در دسترس، ۲۸ نفر انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر دو گروه با استفاده از مقیاس کفایت اجتماعی فلنر، پرسش نامه خودپنداره بک به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت ۱۲ جلسه مهارت های تنظیم خلق را آموزش دیدند. برای مقایسه پس آزمون هر دو گروه از تحلیل کووریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پیش-آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. از یافته های پژوهش فوق می توان نتیجه گرفت که آموزش تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری موثر است.