مقاله اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سطح خودمتمایزسازی پسران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۶۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سطح خودمتمایزسازی پسران نوجوان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی آموزش مهارت های ارتباطی
مقاله خودمتمایزسازی
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی علی آباد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: امیرجان ساره
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: ازخوش منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: افزایش خودمتمایزسازی نقش موثری در سلامت روان نوجوانان دارد. پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش خودمتمایزسازی پسران نوجوان دبیرستانی ساکن شهر تهران انجام شد.
روش: طرح مورد استفاده در این پژوهش، طرح تجربی حقیقی است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه نوجوانان پسر دبیرستانی ساکن منطقه سه است. با استفاده از پرسش نامه خود متمایزسازی۳۰ (DSI)  نفر از دانش آموزان دبیرستانی به طور تصادفی در دو گروه کنترل (۱۵ نفر) و آزمایش (۱۵) نفر انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت ۳ ماه، تحت ۱۳ جلسه آموزش مهارت های ارتباطی به صورت گروهی قرار گرفت. در نهایت از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.
یافته ها: آموزش مهارت های ارتباطی به صورت گروهی باعث ایجاد تفاوت معنادار در میانگین پس آزمون گروه آزمایش شده است.
نتایج: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی به افزایش خودمتمایزسازی نوجوانان دبیرستانی منجر شده است و ابزار مناسبی برای افزایش خودمتمایزسازی در نوجوانان است.