مقاله اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت های ارتباطی
مقاله خودتنظیمی یادگیری
مقاله دانش آموزان پسر دبیرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ انجام گردید. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری زیمرمان و ماتینزپونز (۱۹۸۶) و برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی یونیسف (۲۰۰۴) بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، ۶۰ نفر از آنها به تصادف انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. مداخله آزمایشی (مهارت های ارتباطی بر اساس بسته آموزشی یونیسف) بر روی گروه آزمایش در مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان موثر است (P<0.001).