مقاله اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کنش وری سازشی و اختلال های هیجانی رفتاری دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۴۰۹ تا ۴۱۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کنش وری سازشی و اختلال های هیجانی رفتاری دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنش وری سازشی
مقاله اختلال های هیجانی رفتاری
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله روی آورد شناختی رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی با شیوه شناختی رفتاری بر کنش وری سازشی و اختلال های هیجانی رفتاری دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی مظنون به اختلال های هیجانی رفتاری شهر لنگرود در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ تشکیل می دادند که تعداد ۳۰ نفر از آنها با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای سنجش کنش وری سازشی و اختلال های هیجانی رفتاری از سیاهه رفتاری کودک (آشنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۱) استفاده شد. برنامه آموزش مهارت های اجتماعی والکر (والکر، ۱۹۸۳) طی ۱۷ جلسه به مدت دو ماه برای افراد گروه آزمایش ارائه شد. برای تحلیل داده از آزمون تحلیل کوواریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل، در کنش وری سازشی و اختلال های هیجانی رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود آموزش مهارت های اجتماعی به عنوان یک برنامه مکمل آموزشی در مدارس در نظر گرفته شود.