مقاله اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر کیفیت زندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر کیفیت زندگی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله ارتباطات اجتماعی
مقاله ادراک محیط زندگی
مقاله مهارت مدیریت استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوبی فر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش برنامه مدیریت استرس بر افزایش میزان کیفیت زندگی و دو بعد ارتباطات اجتماعی و ادراک محیط زندگی در زنان شاغل است. نوع مطالعه از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان زن شرکت «همکاران سیستم» شهر تهران در سال ۱۳۹۰ است. بدین منظور ۳۰ نفر از زنان مشغول به کار در این شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و گروه آزمایش جای گرفتند. قبل از آموزش در هر دو گروه مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به عنوان پیش آزمون اجرا شد، سپس برنامه آموزش مدیریت استرس طی ۱۰ جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. پس از آموزش برنامه مهارت ها، پرسشنامه کیفیت زندگی مجددا به عنوان پس آزمون و بعد از ۴۵ روز به عنوان پی گیری برای هر دو گروه اجرا شد. برای توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و نیز داده ها از روش آمار استنباطی – آزمون میانگین برای نمره های افتراقی- با استفاده از برنامه ۱۶ SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت مدیریت استرس، میزان کیفیت زندگی و دو بعد ارتباطات اجتماعی و ادراک محیط زندگی را در زنان شاغل گروه آزمایشی به طور معناداری افزایش داده است (P<0.01)، این یافته ها حاکی از اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل است. درکل، بر اساس نتایج، افراد موفق با مهارت حل مساله و مقابله با استرس، از کیفیت زندگی و ارتباطات اجتماعی و ادراک محیط زندگی بهتری برخودار هستند.