مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد به مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد به مواد مخدر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارتهای زندگی
مقاله سلامت روان
مقاله عزت نفس
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل افراد معتاد مراجعه کننده به یکی از مراکز متادون درمانی ترک اعتیاد شهرستان قروه (نیکو سلامت) در سال ۱۳۹۲ بود. حجم نمونه ابتدا تعداد ۹۰ نفر از افراد معتاد مراجعه کننده به کلنیک ترک اعتیاد بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد، سپس بر اساس نمرات پرسشنامه تعداد ۴۰ نفر از این افراد که در پرسشنامه عزت نفس پایین ترین نمرات و پرسشنامه سلامت روان بالاترین نمرات را گرفتند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش در ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفتند، اما افرادگروه کنترل تحت هیچگونه آموزشی قرار نگرفتند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۸ سئوالی سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش سلامت روان و عزت نفس افراد معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. بنابراین، نتیجه گیری می شود که آموزش مهارتهای زندگی در ارتقا عزت نفس و سلامت روان افراد معتاد موثر است.