مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک های مقابله ای نوجوانان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبک های مقابله ای نوجوانان دختر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبکهای مقابله ای
مقاله مهارتهای زندگی
مقاله نوجوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ارفعی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سبکهای مقابله ای نوجوانان دختر می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه چهار شهر تبریز بوده که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در مدارس این شهر مشغول به تحصیل می کردند. از بین جامعه آماری تعداد ۶۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جهت گزینش در گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند. پس از انتخاب گروه های آزمودنی و تعیین گروه کنترل و گروه آزمایش، از هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه سبک های مقابله ای موس و بلینگ پیش آزمون به عمل آمد. سپس برنامه مداخله (برگزاری دوره آموزش مهارتهای زندگی به مدت ۱۲ جلسه) در مورد گروه آزمایش به اجرا گردید. سرانجام از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و بعداز نمره گذاری پرسشنامه ها، داده ها تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر سبک متمرکز بر مساله موثر است، اما آموزش مهارتهای زندگی بر سبک متمرکز بر هیجان موثر نیست.