مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارتهای اجتماعی به شیوه گروهی
مقاله کمرویی و مولفه های آن
مقاله دانش آموزان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاسینی فرید علی
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نثاروندبراتی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومولفه های آن (وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی و انفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل ۵۰ نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه ۲۵ نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش به میزان ۱۰ جلسه ای ۶۰ دقیقه ای به صورت دوبار درهفته مورد آموزش مهارت های اجتماعی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از چک لیست رفتاری کمرویی چیک و باس (۱۹۸۱) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی به شیوه گروهی بر کاهش کمرویی ومولفه های آن موثر است.