مقاله اثربخشی آموزش مصون سازی در برابر استرس بر میزان شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۸۴ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مصون سازی در برابر استرس بر میزان شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصون سازی
مقاله استرس
مقاله شادکامی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مبین
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدشهاب الدین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آریا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رباط جزی عفت سادات
جناب آقای / سرکار خانم: لچینانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کهنسالی دوره اجتناب ناپذیری از زندگی هر فرد است که شناخت و واکنش صحیح نسبت به آن می تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. کیفیت زندگی خوب با شادکامی و کاهش استرس در ارتباط است. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مصون سازی در برابر استرس بر میزان شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان استان مازندران بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر نیمه تجربیی و طرح آن از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه سالمندان استان مازندران (۲۲۳ نفر) بودند که در موسسات شبانه روزی نگهداری می شدند. پس از اجرای پرسشنامه شادکامی و کیفیت زندگی، از بین افرادی که دارای کمترین میزان شادکامی و کیفیت زندگی بودند (۵۵ نفر) ۴۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده گردید. برنامه آموزش مصون سازی در برابر استرس در ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای در گروه آزمایش به مدت ۲ ماه اجرا شد و پس از اتمام برنامه آموزشی، دو ماه بعد دوباره هر دو گروه (آزمایش و کنترل) پرسشنامه شادکامی و کیفیت زندگی را در وضعیتی یکسان و مشابه تکمیل کردند و ارزیابی شدند. نتایج به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مصون سازی در برابر استرس در گروه آزمایش بر افزایش شادکامی و کیفیت زندگی تاثیر معناداری دارد. مقدار (۰٫۵۶۳) Eta نشان دهنده اندازه اثر آموزش انجام شده در میزان شادکامی است که در سطح ۰٫۰۱ معنادار است. بنابراین می توان ۵۶٫۳ درصد از تغییرات میزان شادکامی را به آموزش انجام شده نسبت داد. در خصوص کیفیت زندگی نیز مقدار (۰٫۵۳۱) Eta نشان دهنده اندازه اثر آموزش انجام شده در میزان کیفیت زندگی است که در سطح ۰٫۰۵ معنادار است. یعنی ۵۳٫۱ درصد از تغییرات میزان کیفیت زندگی مربوط به آموزش انجام شده است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد سالمندانی که آموزش مصون سازی در برابر استرس را دریافت نمودند، شادکامی و کیفیت زندگی بالاتری در مقایسه با گروهی که این آموزش را دریافت نکردند، گزارش کردند. بنابراین ضرورت آموزش مصون سازی در برابر استرس برای گروه های سالمندان که نسبت به استرس آسیب پذیر هستند، ضروری به نظر می رسد.