مقاله اثربخشی آموزش مسائل دینی بر رضایت زناشویی زوجین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مسائل دینی بر رضایت زناشویی زوجین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزه های دینی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودزاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی سیدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی آموزش مسائل دینی بر رضایت زناشویی زوجین فرهنگی شهرستان بجنورد انجام گرفت. در این مطالعه از طرح تجربی پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شده و جامعه آماری تحقیق، زوجینی فرهنگی که ۵ سال از ازدواج آن ها می گذشت، بود. گروه نمونه شامل ۲۴ زوج بود که واجد شرایط ۱- ازدواج اول زوجین باشد، ۲- تحت روش های دیگر مشاوره قرار نداشته باشند و ۳- تاکنون اقدامی در جهت طلاق گرفتن انجام نداده باشند، بود. این ۲۴ زوج به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون از هر دو گروه گرفته شد. سپس برنامه آموزشی به مدت ۸ جلسه برای زوج های گروه آزمایش اجرا گردید و در پایان یک هفته بعد از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. در این تحقیق آزمون t برای مقایسه میانگین های پیش آزمون دو گروه گرفته شد. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مسائل دینی موجب افزایش سطح رضایت زناشویی در زوج ها می گردد و بیانگر آن است که توجه به فرهنگ در برنامه آموزش خانواده موجب بهبود تاثیرپذیری برنامه های آموزشی می گردد.