مقاله اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی – رفتاری بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۶۶ تا ۹۷۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی – رفتاری بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله مدیریت خشم با رویکرد شناختی
مقاله رفتاری
مقاله سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: اورکی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که با مشکلات روان شناختی به ویژه خشم رابطه زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.
مواد و روش کار: در یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، از بین ۲۰۰ بیماران دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در تهران، تعداد ۲۸ نفر که پس از پاسخ گویی به پرسشنامه حالت – صفت بیان خشم ۲، در این آزمون نمره بالا کسب کرده بودند به روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای در دوره آموزش مدیریت خشم که به شیوه شناختی – رفتاری برگزار شد، شرکت نمود اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکوا) استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی – رفتاری موجب افزایش سلامت عمومی گروه آزمایش شده است.
بحث و نتیجه گیری: آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی – رفتاری می تواند در بهبود سلامت عمومی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ اثربخش باشد. بنابراین ارائه چنین آموزش هایی در کنار سایر مداخلات پزشکی به عنوان بخشی از درمان و مراقبت جامع دیابت، توصیه می گردد.