مقاله اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب کارکنان نوبتکار و روزکار شرکت پتروشمی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب کارکنان نوبتکار و روزکار شرکت پتروشمی تبریز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های مدیریت استرس
مقاله سلامت روان
مقاله رضایت شغلی
مقاله کیفیت خواب
مقاله شیفت کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم دیزج هریک نادر
جناب آقای / سرکار خانم: اصل فتاحی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب کارکنان پتروشیمی تبریز می باشد. برای این منظور از بین کارکنان مرد پتروشیمی تبریز ابتدا نمونه آماری (۳۰۰ نفر) استخراج و بعد از پاسخ گویی به پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ 28)، رضایت شغلی (JDI) و کیفیت خواب (PSQI)، با توجه به روش آزمایشی طرح تحقیق (شبه آزمایشی) از هر گروه کاری (روزکارستادی، روزکار عملیاتی و نوبتکاری) ۳۰ نفر و جمعا ۹۰ نفر که در امتیازات دو یا هر سه پرسشنامه، خارج از خط برش بوده اند، در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی انتخاب شدند. مداخله آموزشی (آموزش مدیریت استرس) بر روی گروه آزمایش، طی۱۰جلسه ۹۰ دقیقه ای برای هر سه گروه جمعا ۳۰ جلسه آموزش اعمال گردید. تجزیه و تحلیل آماری به صورت توصیفی و استنباطی و نتایج یافته ها از طریق تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس یک راهه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش مدیریت استرس در سطح معنی داری(P<0.01)  با سطح اطمینان ۹۹ درصد باعث افزایش سلامت روان و افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت خواب کارکنان پتروشیمی تبریز شده است.