مقاله اثربخشی آموزش مادران بر اساس مدل فرزندپروری مثبت بر میزان علائم اختلالات رفتاری دانش آموزان ناشنوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مادران بر اساس مدل فرزندپروری مثبت بر میزان علائم اختلالات رفتاری دانش آموزان ناشنوا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مادران
مقاله فرزندپروری مثبت
مقاله اختلالات رفتاری
مقاله ناشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکزاد محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: قمرانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آسیب شنوایی سازگاری انسان با محیط را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است عوارض روانی نظیر اختلالات رفتاری به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری گروهی مادران بر اساس مدل فرزندپروری مثبت بر میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر اصفهان انجام گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه شاهد بود. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد ۳۰ نفر از مادرانی که کودکان آن ها دارای علائم اختلالات رفتاری بودند، انتخاب و به تصادف در دو گروه مورد و شاهد گمارده شدند. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه رفتاری کودک فرم والدین با روایی و پایایی تایید شده استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین عملکرد گروه های مورد و شاهد در کاهش نشانه های اختلالات رفتاری در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.001).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش مادران بر اساس مدل فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلالات رفتاری کودک ناشنوای آن ها تاثیر دارد و بنابراین می تواند به عنوان یک روش مداخله ای موثر به کار گرفته شود.