مقاله اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر روش های فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۷۴ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر روش های فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ ایرانی
مقاله سبک های فرزندپروری
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله آموزش
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزابیگی حسنعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بهبود روش های فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس آموزش فرزندپروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی مطالعه ای شبه – آزمایشی از نوع گروه های نامعادل انجام شد. گروه نمونه شامل سی زوج با میانگین سنی ۴۰ سال دارای فرزندان شاغل به تحصیل در مقطع راهنمایی و داوطلب شرکت در پژوهش بودند که به دو گروه ۱۵ زوج آزمایش و ۱۵ زوج کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون دو گروه آزمون والدین سیاهه رفتار والدینی را تکمیل نمودند و معدل آخرین کارنامه دانش آموز خود را گزارش دادند. سپس گروه آزمایش تحت ده جلسه دو ساعته برنامه آموزش فرزند پروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی قرار گرفت که نتایج حاصل از مقایسه میانگین پس آزمون گروه ها با تحلیل کوواریانس نشان داد: تفاوت معناداری بین پس آزمون گروه کنترل و آزمایش وجود دارد و از آنجا که نمره پس آزمون گروه آزمایش افزایش را نشان می دهد، بنابراین می توان چنین عنوان نمود که آموزش فرزندپروری مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر روش های فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر دارد.