مقاله اثربخشی آموزش شیوه های مقابله با استرس بر تاب آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش شیوه های مقابله با استرس بر تاب آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضایعه نخاعی
مقاله بیماران
مقاله تاب آوری روانی
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده پشنگ سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگی، اضطراب و استرس یکی از مشکلات عمده در زندگی روزمره افراد مبتلا به ضایعه نخاعی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آموزش شیوه های مقابله با استرس و تاثیر آن بر میزان تاب آوری، اضطراب، افسردگی و استرس در این دسته از بیماران است.
روش کار: این مطالعه یک تحقیق نیمه آزمایشی بر ۳۲ بیمار (۱۶ زن و ۱۶ مرد) مبتلا به ضایعه نخاعی ناشی از تصادف با وسیله نقلیه در محدوده سنی ۲۳ تا ۳۶ سال با آسیب از نوع پاراپلژی در استان تهران است که از زمان وقوع ضایعه نخاعی آن ها بیش از ۵ سال نگذشته است. بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. بعد از تکمیل پرسش نامه های تاب آوری دیویدسون و پرسش نامه اضطراب، افسردگی و استرس DASS-21، شیوه های مقابله با استرس در هشت جلسه ۹۰ دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. بعد از این آموزش، دوباره پرسش نامه ها توسط هر دو گروه تکمیل شد. آزمون آماری مورد استفاده تحلیل کوواریانس بود.
یافته ها: نتایج نشان داد آموزش شیوه های مقابله با استرس موجب افزایش معنادار میزان تاب آوری (p£۰٫۰۴۸)، کاهش معنادار میزان افسردگی (p£۰٫۰۴۶) و استرس (p£۰٫۰۲۲) در بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی می شود، ولی باعث کاهش معنادار میزان اضطراب آنان نمی شود (p£۰٫۴۷۳).
نتیجه گیری: آموزش شیوه های مقابله با استرس در کاهش میزان افسردگی، استرس و افزایش تاب آوری بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی نقش به سزایی دارد.