مقاله اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم روان شناختی زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم روان شناختی زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
مقاله علائم روان شناختی
مقاله روده تحریک پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کافی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدایی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: آریاپوران سعید
جناب آقای / سرکار خانم: دقاق زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مشکلات روان شناختی در حداقل نیمی از بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر وجود دارد و یکی از علل شایع مرتبط با این اختلال است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم روان شناختی زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر آزمایشی (پیش آزمون ـ پس آزمون ـ پی گیری با گروه کنترل) بود. این پژوهش بر روی چهارده نفر از زنان مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر صورت گرفت که به صورت تصادفی انتخاب و سپس در گروه آموزش ذهن آگاهی و کنترل به صورت تصادفی جای گزین شدند. جهت تشخیص اختلال نشانگان روده تحریک پذیر از ملاک تشخیصی Rome-III و جهت ارزیابی علائم روان شناختی از فرم کوتاه پرسش نامه نشانه های روانی دورا و هم کاران (۲۰۰۶) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمرات علائم روان شناختی در گروه آموزش ذهن آگاهی در پس آزمون و پی گیری کاهش یافته است (p<0.01).
نتیجه گیری: یافته ها از اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود علائم روان شناختی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر حمایت می کند و تلویحات مهمی در توجه به درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش مشکلات روان شناختی بیماران دارای نشانگان روده تحریک پذیر دارد.