مقاله اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فناوری آموزش (فناوری و آموزش) از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری
مقاله اضطراب امتحان
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جراره جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کرکانی آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام شده است. مطالعه حاضر، یک طرح شبه آزمایشی است. تعداد ۷۰ نفر دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه ۳۵ نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه مقیاس اضطراب امتحان اهواز بود. پرسشنامه در دو مرحله پیش، و یک هفته پس از مداخله توسط دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، میانگین اضطراب امتحان در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به طور معناداری کاهش یافته است، (p<0.05). آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری می تواند بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان موثر باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری به منظور کاهش اضطراب دانش آموزان و افزایش عملکرد آن ها در امتحان پیشنهاد می گردد.