مقاله اثربخشی آموزش شادمانی به روش شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش شادمانی به روش شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متاهل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش شادمانی
مقاله رویکرد شناختی – رفتاری
مقاله کیفیت زندگی زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه امیرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی زاده مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان پریناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش شادمانی به روش شناختی – رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متاهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش همه افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره شهر اصفهان در تابستان سال ۱۳۸۹ بود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. از میان مراکز مشاوره شهر اصفهان یک مرکز انتخاب شد و ۳۲ نفر از افراد مراجعه کننده به این مرکز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و در گروههای آزمایش و گواه قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش در ۶ جلسه آموزش شادمانی شرکت کردند. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد روابط زناشویی (فلچر، سیمپسون و توماس، ۲۰۰۰) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که این نوع آموزش شادمانی بر کیفیت زندگی زناشویی به صورت کلی و بر زیرمقیاس های رضایت از رابطه نزدیک، صمیمیت، شور و هیجان جنسی، رضایت زناشویی و عشق موثر است (P<0.05)، ولی بر حیطه های تعهد و اعتماد تاثیر معناداری نداشت. از آموزش شادمانی به عنوان یکی از راههای افزایش کیفیت زندگی زناشویی و جلوگیری از وقوع طلاق می توان استفاده کرد.