مقاله اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر تربیت معلم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۴ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر تربیت معلم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسختی روان شناختی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله دانشجویان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی فرد سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: سودانی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مولفه های سرسختی روان شناختی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانشجویان دختر تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز و نمونه این پژوهش شامل ۶۰ نفر از دانشجویان این جامعه بودند که به روش داوطلبانه شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه ۲۶ سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۴) بود. گروه آزمایش ۹ جلسه ۹۰ دقیقه ای آموزش سرسختی روان شناختی را دریافت کردند. اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد، سپس آزمون پیگیری (یک ماه پس از اجرای پس آزمون) به عمل آمد. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری آشکار ساخت که میانگین گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری بیشتر بود و میان گروه آزمایش و گواه از لحاظ کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.0001). به طور کلی، آموزش سرسختی روان شناختی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است.