مقاله اثربخشی آموزش رویکرد شناختی-رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسر مقطع دبیرستان شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش رویکرد شناختی-رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسر مقطع دبیرستان شهرکرد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش شناختی-رفتاری
مقاله عزت نفس
مقاله پرخاشگری نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی بلداجی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلو غفار
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی اقبال
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت زاده ماجده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش رویکرد شناختی-رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری دانش آموزان صورت گرفت. روش تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل ۳۰ دانش آموز بود که از بین ۱۰۰ نفر از دانش آموزانی که به پرسشنامه پرخاشگری پاسخ دادند و نمرات آنها یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین بوده است انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش ۸ جلسه آموزش شناختی-رفتاری عزت نفس را به مدت ۱٫۵ ساعت در هفته دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ نوع برنامه آموزشی دریافت نکرند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه پرخاشگری(AQ)  باس و پری، و پس از جمع آوری داده ها برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. تحلیل داده ها نشان می دهد که آموزش شناختی-رفتاری عزت نفس به طور معناداری در سطح (p<0.05) موجب کاهش پرخاشگری نوجوانان می شود.